BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

 

Yayınlar

Makaleler

2017

 1. Kalelioğlu, F. (2017). Using Facebook as a Learning and Content Management System: Experiences of Pre-service Teachers. Informatics in Education. 16 (1), 83-11. Kırkan B., & Kalelioğlu,  F. (2017). The Situation of Distance Education Centers in Turkey: A Descriptive Study. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(3):88-98
 2. Adnan, M., Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2017). Assessment of a Multinational Online Faculty Development Programme on Online Teaching: Reflections of Candidate e-Tutors. The Turkish Online Journal of Distance Education. Turkish Online Journal of Distance Education, 18(1), 22-38.  
 3. Cabı, E., & Yalın, H. İ. (2017). Öz Düzenlemeye Dayalı Karma Öğrenmenin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi.. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2017; 18(2):273-290.
 4. Ergün, E. & Avcı Yücel, Ü. (2017). Knowledge Sharing Self-Efficacy, Motivation and Sense of Community as Predictors of Knowledge Receiving and Giving Behaviors. Journal of Educational Technology & Society.
 5. Özbay Ö, Ersoy H. (2017). Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017; 37(2):523-558.
 6. Yalçınalp S, Türkoğlu H. (2017). Öğretmen Adaylarının Facebook'un Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 2017; 46(213):15-37.

2016

 1. Kalelioğlu, F. (2016). Twitter in Education: Perceptions of Pre-Service Teachers. World Journal on Educational Technology (WJET): Current Issues. 8 (3). 165-171. 
 2. Kalelioğlu, F., Atan, A. & Çetin, Ç. (2016). Sanal Sınıf Ortamında Eğitmen ve Öğrenen Deneyimleri. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2). 555-568. 
 3. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y., Kukul, V. (2016). A Framework for Computational Thinking Based on a Systematic Research Review. Baltic Journal of Modern Computing, 4(3), 583-596. 
 4. Dere, E., Avcı Yücel, Ü. & Yalçınalp, S. (2016). Opinions of K-12 students about an Online Social Learning Environment: Edmodo. Elementary Education Online, 15(3), 804-819. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000150882
 5. Avcı Yücel, Ü. (2016). Perceptions of pedagogical formation students about Web 2.0 tools and educational practices. Education and Information Technologies, 22 (4), 1571?1585. http://link.springer.com/article/10.1007/s10639-016-9508-7
 6. Avcı Yücel, Ü. & Usluel, Y. K. (2016).  Knowledge building and the quantity, content and quality of the interaction and participation of students in an online collaborative learning environment.  Computers & Education, 97, 31-48. (SSCI)http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131516300483
 7. Avcı Yücel, Ü. & Usluel, Y. K. (2016). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Benimsenmesi Sürecinde Uygunluk Algısına Etki Eden Faktörler: Boylamsal Bir Çalışma.  Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 5 (1), 1-12.http://www.jitte.org/article/view/5000181508/5000161134
 8. Cabı E, Erdem E, Kırkan B. ;Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma ve Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2016; 4(1):92-103.
 9. Cabı E, Ergün E. ;Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Kaygılarına Etkisi. Başkent University Journal of Education, 2016; 3(1):37-43.
 10. Cabı E, Erhan G. ;Uzaktan Eğitim İle İstatistik Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 2016; 5(1):104-111. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )
  Cabı E. ;Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Egitim Dergisi, 2016; 24(3):875-890. ( ISI Master List'in kapsadığı tüm alan indeksler )
 11. Cabı E. ;Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2016; 6(1):94-101. ( EBSCO )
 12. Koban Koç D & Koç SE. ;Understanding learner autonomy through cognitive, metacognitive and social strategies used by English language learners in a computer-based classroom. The Journal of Language Teaching and Learning, 2016; 6(2):58-69. ( Directory of Open Access Journals )
 13. Koban Koç D & Koç SE. ;Students? perceptions ofblog use in an undergraduate linguistics course. Journal of Language and Linguistic Studies, 2016; 1(12):9-19. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )
 14. Dere E, Avci Yucel U, Yalçınalp S. ;Opinions Of K-12 Students About An Online Social Learning Environment, Edmodo.. İlköğretim Online, 2016; 15(3):804-819. ( SCOPUS )

2015

 1. Kalelioğlu, F. (2015). A new way of teaching programming skills to K-12 students: Code.org. Computers in Human Behavior. 52, 200-210 (SSCI). 
 2. Kalelioğlu, F. (2015). E-Instructor Certificate Programme: Reflections of Participants. European Journal of Research on Education. 3(1), 64-68.
 3. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2015). Competencies for e-Instructors: How to Qualify and Guarantee Sustainability. Contemporary Educational Technology, 6 (2). 140-154.  
 4. Altın, H. M. & Kalelioglu, F. (2015). Fatih Projesi Ile Ilgili Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri. Başkent University Journal of Education (BUJE), 2(1), 89-105. 
 5. Taştı, M.B., Avcı Yücel, Ü., Yalçınalp, S. (2015). Investigation of Mathematics Teacher Candidates? Learning Objects Development Process through 3D Modeling Program. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (2), 497-512. http://dergipark.gov.tr/ijsser/issue/8576/106437
 6. Avcı Yücel, Ü. & Kalaycı, E. (2015).  Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı Ölçeği?nin Türkçe Uyarlaması: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal Of Education, 2(2), 89-98. http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/88/61
 7. Akbaba Altun, S.,  Avcı Yücel, Ü. & Kalaycı, E. (2015). Öğretmenlerin Tablet Bilgisayarlara Yönelik Görüşleri. Başkent University Journal Of Education, 2(2), 46-57.  http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/84/57
 8. Cabı E. ;Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Stratejileri ve Akademik Başarısı: Boylamsal Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015; 35(3):489-506. ( Web of Science )
 9. Yalçınalp S, Cabı E. ;Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Ölçeği (ETKKÖ): Ölçek. İlköğretim Online, 2015; 14(2):1005-1016. ( SCOPUS )
 10. Cabı E. ;An investigation of digital native children?s views towards digital technology. International Journal of Innovative Research in Education, 2015; 3(2):10-15.
 11. Taştı B, Avcı Yücel U, Yalçınalp S. ;Investigation of Mathematics Teacher Candidates? Learning Objects Development Process through 3D Modeling Program. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2015; 1(2):497-512. ( ? )
 12. Yalçınalp S, Cabı E. ;Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Ölçeği (ETKKÖ): Ölçek Geliştirme Çalışması. İlköğretim Online, 2015; 14(2):1005-1016. ( EBSCO )

2014

 1. Kalelioğlu, F. & Akbaba-Altun, S. (2014). Middle school students? perceptions and expectations about tablet pcs in Turkey. International Journal of Multidisciplinary Thought, 4(2), 301-307. 
 2. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2014). The Effects of Teaching Programming via Scratch on Problem Solving Skills: A Discussion from Learners? Perspective. Informatics in Education, 13(1), 33-50. 
 3. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2014). The Effect of Instructional Techniques on Critical Thinking and Critical Thinking Dispositions in Online Discussion. Educational Technology & Society, 17(1), 248-258 (SSCI).
 4. Kalelioglu, F. & Deryakulu, D. (2014). Çevrimiçi Tartışma Yapısının Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Gerçek ve Yansıyan Eleştirel Düşünme Performanslarına Etkisi. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 5(3).
 5. Kalelioglu, F. & Baturay, M. H. (2014). E-Öğrenme için Hazırbulunuşluk Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe?ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education (BUJE), 1(2), 22-30. 
 6. Seferoğlu, S.S., Yıldız, H. & Avcı Yücel, Ü. (2014). Teachers? Burnout: Indicators of Burnout and Investigation of the Indicators in terms of Different Variables. Education and Science, 39(174), 348-364. (SSCI)http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2515/762
 7. Ersoy H, Özden MY. ;Preference of Communication Modality in Blended Learning Environment. Başkent University Journal of Education, 2014; 1(2):74-90.

2013

 1. Avcı Yücel, Ü. ve Gulbahar, Y. (2013).  Technology Acceptance Model: A Review of the Prior Predictors, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46 (1), 89-109. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1799/18997.pdf
 2. Usluel, Y.K, Avcı, Ü., Kurtoğlu, M. ve Uslu, N. (2013). Yeniliklerin Benimsenmesi Sürecinde Rol Oynayan Değişkenlerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 53-71. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiTamDetay.aspx?ID=429&Detay=Ozet
 3. Cabı E, Gülbahar Y. ;Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Etkililiğinin Ölçülmesi İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2013; 3(3):11-26.
 4. Cabı E, Yalçınalp S. ;Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (Mkö): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; (44):85-96. ( SSCI : Social Sciences Citation Index)
 5. Koç S.E,& Özden M.; Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonu Aracı Olarak Ağ Destek Sistemine İlişkin Algıları. Eurasian Journal of Educational Research, 2013; 53/A:221-238. ( SSCI : Social Sciences Citation Index)
 6. Yalcinalp S, Aşkar P. ;?Öğrencilerin Bilgi Arama Amacıyla İnternet?i Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi. TOJET, 2013; 2/4:100-107. ( EBSCO )
 7. Cabı E, Yalcinalp S. ;Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (Mkö): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmas. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; 44:85-86. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler

2017

 1. Kalelioğlu, F. (2017). Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi (B3) Öğretimi. (Editör: Yasemin Gülbahar) Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 2. Kalelioğlu, F., & Keskinkılıç,  F. (2017). Bilgisayar Bilimi Eğitimi için Öğretim Yöntemleri. (Editör: Yasemin Gülbahar) Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 3. Avcı, Ü. (2017). A Proposal for Technology Integration Process: A Knowledge-Building Model.. In:Yasemin Koçak Usluel editors. Various Aspects Of Ict Integration In Education. Ankara: Hacettepe.
 4. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. Kert, S. B., Kaplan, A., Koçak, B., İliş, E. B., Karaosmanoğlu, G., Demirci, O. G., Köse, T. & Kaymak Özgür, Y. (2017). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: Öğretmen Rehberi. Ankara: Google.
 5. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2017). E-Öğrenme Sürecinde İletişim ve İş Birliği Araçları. E-öğrenme (3. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 6. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2017). Açık Erişim ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler. E-öğrenme (3. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 7. Kalelioğlu,  F., Gülbahar,  Y., & Doğan, D. (2017). Teaching How to Think Like a Programmer: Emerging Insights. In: Hüseyin Özçınar, Gary Wong, H. Tugba Ozturk editors. Teaching Computational Thinking in Primary Education. : IGI Global Publishing.
 8. Cabı, E., Ersoy, H., Kalelioğlu, F., Avcı, Ü., Koç, S.E., & Çetinkaya, H.H. (2017). Bilgisayar Okuryazarlığı (Eds. Emine Cabı, Halil Ersoy). Ankara: Başkent Üniversitesi Gel. Vak. İk. İşlt.
 9. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., & Karataş, E. (2017).Bilgisayar Bilimi : Ders Kitabı ? Kur 1. Ankara: MEB.
 10. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2017). E-öğrenme Tarihine Bakış. E-öğrenme (3. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 11. Kalelioğlu, F. (2017). E-öğrenci. E-öğrenme (3. baskı). Yasemin Gülbahar. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 12. Kalelioğlu, F. (2015). Temel Kavramlar. (Editör:  Emine Cabı). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2. baskı)  Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 13. Kalelioğlu, F. (2015). Öğrenmeyi Görsel, Ses, Video ve Çoklu Ortam Uygulamaları ile Destekleme. (Editör: Emine Cabı). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2. baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 14. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2015). A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. Informatics in Schools. Curricula, Competences, and Competitions (Brodnik, Andrej, Vahrenhold, Jan (Eds.).pp 131-140. Switzerland: Springer International Publishing.

Bildiriler

2017

 1. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2017). Competencies of High School Teachers and Training Issues for Computer Science Education. The 6th Computer Science Education Research Conference: Helsinki / Finland; 13/11/2017 - 15/11/2017.
 2. Kalelioğlu, F. & Yurdakök,  E. A. (2017). Çocuklara Programlama Öğretimi ve Önemi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya, Türkiye; 20/04/2017 ? 23/04/2017.
 3. Kalelioğlu, F. (2017). Online Learning Experience of the Learners: Their Readiness, Expectations and Level of Satisfaction. International Conference on Education and Social Science (ICESS-2017): Tokyo; 29/01/2017 ? 30/01/2017.
 4. Kalelioğlu, F. (2017). Opinions of theAdministrative Staff at the Distance Education Centres about Elearning. International Conference on Management and Information Technology (ICMIT): Hong Kong; 27/01/2017 ? 28/01/2017.
 5. Avcı, Ü. (2017). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının ve Bilgi Paylaşma Davranışlarının İncelenmesi. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), İnönü Üniversitesi, Malatya, May 24-26, 2017.
 6. Avcı Yücel, Ü. (2017). Knowledge Building and Scaffolding in Online Collaborative Learning Environments: Reflections on Education and Teaching. 3rd International Conference on Social Science and Education Research (ICSSER2017), Rome, Italy, April 27-29, 2017.
 7. Ersoy H. Uzaktan Öğretim Yoluyla Verilen Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinde Öğrencilerin Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemindeki Gezinme Durumlarının İncelenmesi. International Computer Instructional Technologies Symposium - 2017: Malatya; 24/05/2017 - 26/05/2017
 8. Cabı E, Ersoy H. Türkiyede Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Uygulamaları: 2010-2015 Yılları Arası Durum. International Computer Instructional Technologies Symposium - 2017: Malatya; 24/05/2017 - 26/05/2017

2016

 1. Avcı Yücel, Ü. & Kalelioğlu, F. (2016). Pedagojik Formasyon Sertifika Programındaki Öğretimin Kalitesi ile İlgili Öğrenci Algıları. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH2016): Sakarya; 24/11/2016 ? 25/11/2016
 2. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2016). Eğlenceli Bilgisayar Bilimi Etkinliği: Bilge Kunduz. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi. Ankara, Türkiye, 4-5 Kasım 2016.
 3. Kırkan, B. & Kalelioğlu, F. (2016). Türkiye?de Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Durumu: Betimsel Bir Çalışma. Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 6-8 Ekim, Elazığ, Türkiye
 4. Avcı Yücel, Ü. & Ergün, E. (2016). Sınıfta Bilgiye İhtiyaç Duyulduğunda En Çok Başvurulan Öğrencilerin Kişilik Özellikleri ve Performanslarına İlişkin Sosyal Ağ Analizi Örneği. Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, October 6-8, 2016.
 5. Koç SE. ;Exploring the Relationship between Learner Autonomy, Retention and Emotional Intelligence. Bangkok Annual Business and Social Science Research Conference (BABSRC) 2016: Tayland; 03/12/2016 - 04/12/2016
 6. Yalcinalp S, Türkoğlu H. ;Investigations on Instructors' Use of Moodle's Features in Higher Education. ELEARN 2016 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education: USA, Washington DC; 14/10/2016 - 16/10/2016
 7. Gençer G, Yalçınalp S. ;Yurt Dışında Yaşayan Türk Ailelerin Çocuklarının Anadil Öğreniminde E-Hazır Oluşluklarının Belirlenmesi. ICOTFL 2016, Çokdillilik Bağlamında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitapları? Sempozyumu, 19-21 Mayıs 2016,: Münih, Almanya; 19/06/2016 - 21/06/2016

2015

 1. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2015). A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. The 8th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives ? ISSEP, University of Ljubljana, Slovenia, September 28 ? October 1 2015.
 2. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2015). Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir ve Nasıl Öğretilir?, 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye,  9 ? 11 Eylül 2015.
 3. Kalelioğlu, F. (2015).  The Reflections of the E-Learners  about Virtual Meeting Tools. 2015 International Education Conference, New York, U.S.A. August 2-6, 2015.
 4. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2015). Bilge Kunduz: Uluslararası Enformatik Yarışması Pilot Uygulama Sonuçları. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Afyonkarahisar, Turkey, May 20-22, 2015.
 5. Ergün, E. & Avcı Yücel, Ü. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH2015), Sakarya, Turkey, December 02-04, 2015.
 6. Avci Yucel, U. (2015). Perceptions of Pedagogical Formation Students about Web 2.0 Tools and Educational Practices. 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2015), Seville, Spain, November 16-18, 2015. 
 7. Yalcinalp, S. & Avci Yucel, U. (2015). Place of Creativity in Educational Technology: A Systematic Review of the Literature. 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2015), Seville, Spain, November 16-18, 2015.
 8. Taştı, M.B., Avcı Yücel, Ü. & Yalçınalp, S. (2015).  Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Modelleme Programı ile Öğrenme Nesneleri Geliştirme Süreçlerinin İncelenmesi. International Conference on Social Science and Education Research (ICSSER2015). Antalya, Turkey, October 29-31, 2015.
 9. Avcı Yücel, Ü. & Usluel, Y. K. (2015). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Benimsenmesi Sürecinde Uygunluk Algısına Etki Eden Faktörler: Boylamsal Bir Çalışma. Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2015). Trabzon, Turkey, September 09-11, 2015.
 10. Koç SE, Koban Koç D. ;Promoting Learner Autonomy through Metacognitive, Cognitive and Social Strategies. English Scholars Beyond Borders: İzmir; 03/12/2015 - 04/12/2015
 11. Koç SE, Koç DK. ;The MacroTheme Review Business and Social Science Research Conference Program and Proceedings. The MacroTheme Review Business and Social Science Research Conference Program: Dubrovnik, Hırvatistan; 02/08/2015 - 04/08/2015
 12. Yalçınalp S. ;Investigation Of Instructors? Readiness And Usage Of Distance Education In Higher Education: A Case Study.. 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain).: Sevilla, Münih; 16/11/2015 - 18/11/2015
 13. Yalçınalp S, Yücel Ü. ;Place Of Creativity In Educational Technology: A Systematic Review Of The Literature. 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain).: Sevilla, Münih; 16/11/2015 - 18/11/2015
 14. Sevim Ağaçdelen N, Yalçınalp S. ;Ortaokul Öğrencilerinin İnternetin Zararları Konusundaki Görüşleri ve İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi. İTTES, 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi sempozyumu, TRABZON: Trabzon, Türkiye; 09/09/2015 - 11/09/2015
 15. Çetinkaya HH, Çakır S. ;Geçmişten Günümüze Mesleki İstihdamda Yenilikçi Yaklaşımlar: Merzifon Sanayi Bölgesi. III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Araştırmaları Sempozyumu: Merzifon,Amasya; 08/10/2015 - 10/10/2015
 16. Kilis S, Alkis Y, Kadirhan Z, Ozgenel CF, Cetinkaya HH, Tokel ST. ;Development of a Virtual Learning Environment: Hittites Empire. 5th European Immersive Education Summit (EiED 2015) in IMMERSION 2015: Paris,France; 07/09/2015 - 10/09/2015

2014

 1. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y., Akçay, S. & Doğan, D. (2014). Curriculum Integration Ideas for Improving the Computational Thinking Skills of Learners through Programming via Scratch. The 7th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives. Istanbul University, Turkey, September 22-25, 2014.
 2. Tekmen, B. & Kalelioğlu, F (2014). Öğretmen adaylarının aldıkları Eğitimin kalitesi ile ilgili görüşleri. Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ankara, Türkiye, Mayıs 15-16 2014.
 3. Kalelioğlu, F. (2014). E-Instructor Certificate Program: Reflections of Participants.V. European Conference on Social and Behavioral Sciences. Baltic Institute of Humanities, St Petersburg, Russia September 11-14, 2014.
 4. Yalcinalp S, Turkoglu H, Ersoy H. ;A Case Study: Task Analaysis for Using a Video Conferencing System of Graduate Students Through Eye Tracking Methedology. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning: ; 17/10/2014 - 18/10/2014

2013

 1. Kalelioglu, F. & Altın, H. M. (2013). Fatih Projesinin Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi.  inet-tr 2013 Türkiye?de İnternet Konferansı. İstanbul, Türkiye.
 2. Kalelioglu, F. & Aşıcı, M. (2013). Öğretim Elemanlarının Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. inet-tr 2013 Türkiye?de İnternet Konferansı. İstanbul, Türkiye.
 3. Kalelioğlu, F. & Akbaba-Altun, S. (2013). Perceptions and Expectations of Middle School Students about Tablet Pcs. International Journal of Arts & Sciences? (IJAS) International Conference for Academic Disciplines. University of London Union. London, UK, November 5-8 2013.
 4. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2013). Competencies for e-Tutors: Bridging the Gap for Success. 8th ecoMEDIA-europe Network Conference on E-competence ? Needs and Demands of Innovative Education, Antalya (TURKEY), May 27th-29th, 2013
 5. Kalelioglu, F. (2013). Twitter in Education: Perceptions of Pre-Service Teachers, 5th World Conference on Educational Sciences, 05-08 February 2013, Sapienza University of Rome, Italy
 6. Avci Yucel, U. & Usluel, Y. K. (2013). The Quality of Interaction and Participation in Knowledge Building Processes within the Online Collaborative Learning Environments. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (IAC-ETeL 2013 ), Prague, Czech Republic.
 7. Cabı E, Çetinkaya HH. ;The Investigation of Pre-Service Teachers' Perceptions on Instructional Technology by Concept Maps. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (IAC-ETel 2013): Prague, Czech Republic; 17/10/2013 - 18/10/2013
 8. Çetinkaya H, Akçay M. ;Eğitim Ortamlarında Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları. Akademik Bilişim 2013: Akdeniz Üniversitesi; 23/01/2013 - 25/01/2013.